Eurovizija 2014: Nacionalinės atrankos taisyklės

Pristatome šių metų nacionalinės atrankos į tarptautinį Eurovizijos dainų konkursą taisykles: 2014 M. „EUROVIZIJOS“ DAINŲ KONKURSO NACIONALINĖS ATRANKOS TAISYKLĖS I. SĄVOKOS 1. Televizijos programa „Eurovizijos“ dainų konkurso nacionalinė atranka“ – tai VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos organizuojamas naujų dainų konkursas (toliau – Konkursas), kurio tikslas – išrinkti geriausią dainą, atstovausiančią Lietuvai tarptautiniame „Eurovizijos“ dainų konkurse, kuris vyks 2014 m. gegužės mėn. Kopenhagoje (Danijoje). 2. Konkurso dalyvis (dalyviai) (toliau – dalyvis/dalyviai): a. Atlikėjas – asmuo ar grupė asmenų (kolektyvas) iš visos Lietuvos, iki 2013 m. lapkričio 15 d. Konkurso rengėjui pateikę paraišką dalyvauti Konkurse. b. Autorius – asmuo ar grupė asmenų (kolektyvas) iki 2013 m. lapkričio 15 d. Konkurso rengėjui pateikę iki 2013 m. rugsėjo 1 d. niekur neišleistą ir viešai neatliktą ir neskelbtą 3 minučių trukmės naują dainą ir kurią atrinko ir į Konkurso programą įtraukė Konkurso rengėjas. 3. Konkurso rengėjas – VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT), kurios vardu veikia įgalioti asmenys. II. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS a. ATLIKĖJAMS 4. Konkurse gali dalyvauti tik Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka išduotą leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, ir kurie iki 2013 m. lapkričio 15 d. Konkurso rengėjui pateikė paraišką dalyvauti Konkurse. Konkurse dalyviai gali dalyvauti kaip pavieniai atlikėjai ar kolektyvai. 5. Konkurse galioja visos tarptautiniame „Eurovizijos“ dainų konkurse galiojančios taisyklės (atlikėjų amžius nuo 16 metų; scenoje gali pasirodyti daugiausiai 6 atlikėjai; atlikėjai į sceną negali neštis/vestis jokių gyvūnų (šunų, kačių ir pan.); atlikėjas konkurse privalo dainuoti tik gyvai su gyvu muzikiniu pritarimu arba muzikine fonograma, pritariamasis vokalas negali būti įrašytas, turi būti pritariama gyvai). 6. Atlikėjas (-ai) Konkurso rengėjui kartu su paraiška gali nurodyti pageidaujamą atlikti kūrinį (toliau – Atlikėjo kūrinys) Konkurse. 7. Konkurso rengėjas atsižvelgs į Atlikėjo pageidavimą atlikti kūrinį, tačiau pasilieka teisę vienašališkai nuspręsti kokį kūrinį atliks Atlikėjas, o Atlikėjas, pateikdamas paraišką, įsipareigoja atlikti Konkurso rengėjo atrinktą kūrinį. 8. Konkurso dalyviai (atlikėjai) įsipareigoja suteikti LRT išimtines turtines atlikėjų teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 53 str. 1 d., t.y.: transliuoti ir kitaip viešai skelbti neįrašytą (neužfiksuotą) atlikimą, įrašyti neįrašytą (neužfiksuotą) atlikimą; atgaminti atlikimo įrašą; padaryti atlikimo įrašą viešai prieinamą, laidais ar bevielio ryšio priemonėmis, platinti atlikimo įrašą arba jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat juos importuojant ir eksportuojant. Toks teisių perdavimas privalomas siekiant Konkurso rengėjui tinkamai įgyvendinti prisiimamus įsipareigojimus ir neapriboja autoriui teisės gauti atlyginimo už teisių panaudojimą. b. AUTORIAMS 9. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ar užsienio autoriai ar autorių grupė, užpildę paraišką bei pateikę Eurovizijos konkurso reikalavimus atitinkantį kūrinį - ne ilgesnė nei 3 minučių trukmės nauja daina, iki 2013 m. rugsėjo 1 d. neišleista jokiais iki šios dienos žinomais formatais ir niekur viešai neatlikta ir neskelbta, ir po peržiūros Konkurso rengėjo atrinkta dalyvauti Konkurse. 10. Autorius, užpildęs Konkurso paraišką bei pateikęs kūrinį visiškai atsako už kūrinio autorystę bei garantuoja, jog kūrinys nėra pateiktas kitos šalies Eurovizijos konkursinėje programoje. 11. Autorius, pateikdamas paraišką ir kūrinį, gali nurodyti atlikėją, kuriam yra skiriamas prioritetas atlikti autoriaus kūrinį. 12. Konkurso rengėjas atsižvelgs į autoriaus pageidavimą dėl atlikėjo ir kūrinio atlikimo, tačiau pasilieka teisę vienašališkai nuspręsti, koks atlikėjas atliks kūrinį, o autorius, pateikdamas paraišką, įsipareigoja neprieštarauti tokiam Konkurso rengėjo sprendimui. 13. Konkurso dalyviai (autoriai) įsipareigoja suteikti LRT išimtines turtines autorių teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str., t.y.: atgaminti kūrinį bet kokia forma; išleisti kūrinį; adaptuoti, aranžuoti inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį; platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant; viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas; viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis; transliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklui (internete). Toks teisių perdavimas privalomas siekiant Konkurso rengėjui tinkamai įgyvendinti prisiimamus įsipareigojimus ir neapriboja autoriui teisės gauti atlyginimo teisių panaudojimą. III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 9. Konkurso rengėjas apie pasirodymo Konkurse laiką dalyviams įsipareigoja pranešti dalyvio paraiškoje nurodytu telefono numeriu ne vėliau kaip likus 2 (dviem) kalendorinėms dienoms iki Konkurso atrankinio turo ar finalo, kuriame pasirodys dalyvis, koncerto įrašo/transliacijos. 10. Konkurso atrankinių turų ir finalo repeticijų bei koncertų vietą ir laiką nustato Konkurso rengėjas. 11. Dalyviai privalo dalyvauti Konkurso atrankinių turų koncertų repeticijose ir įrašuose. Atlikėjai, kurie patenka į finalą, privalo dalyvauti Konkurso finalinio koncerto repeticijoje ir tiesioginėje transliacijoje, apie jų laiką Konkurso rengėjas informuoja dalyvius šių Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka. 12. Jeigu atlikėjas (-iai) nurodytu laiku neatvyksta į Konkurso atrankinių turų ir finalo koncertų repeticijas, įrašus ar transliaciją ir nepateikia svarbios priežasties (liga, artimojo netektis ar pan.) įrodančių dokumentų, LRT turi teisę pašalinti atlikėją iš Konkurso ir skirti 5000 LT baudą. 13. Konkursas organizuojamas 3 etapais (iš viso 9 TV programos dalys): 1 etapas (1 TV programos dalis numatoma 2013 m. gruodžio 14 d.) - Jubiliejinis koncertas “Lietuvos dvidešimtmetis “Eurovizijoje”. Koncertas, kurio metu pasirodo atlikėjai, per dvidešimt metų atstovavę Lietuvą “Eurovizijoje” ir naujai šių metų atrankos metu atrinkti atlikėjai, atliekantys “Eurovizijoje” skambėjusius Lietuvos atstovų kūrinius. 2 etapas (5 TV programos dalys nuo 2013 m. gruodžio 21 d. iki 2014 m. sausio 18 d.) – teminiai koncertai, kurių metu 20 Konkurso rengėjo atrinktų atlikėjų atlieka įvairaus žanro bei stiliaus nekonkursines dainas. Per 5 TV programos dalis iš 20 atrinktų atlikėjų komisija ir žiūrovai išrenka 6, kurie toliau dalyvauja Konkurso finaliniame etape. 3 etapas (3 TV programos dalys nuo 2014 m. sausio 25 d. iki 2014 m. vasario 8 d.) – “Eurovizijos” konkursinių dainų bei geriausio atlikėjo rinkimas. Atlikėjai dainuoja savo pasirinktas (Konkurso rengėjo atrinktas) ar Konkurso rengėjų paskirtas konkursines dainas. Per pirmas dvi finalinio etapo TV programas iš 6 dalyvių lieka 4, kurie dalyvauja didžiajame finale. Nuo 3 etapo pradžios Konkurso rengėjo interneto svetainėje ir pirmų dviejų šio etapo TV programos dalių metu žiūrovai galės balsuoti ir rinkti Konkurso dainą nugalėtoją. Priešpaskutinėje TV programos dalyje, susumavus internetinio balsavimo, žiūrovų bei komisijos narių balsus, bus paskelbti balsavimo rezultatai bei daina nugalėtoja. Didžiajame finale likę 4 geriausi atlikėjai atlieka dainą – nugalėtoją. Konkursą laimėjusį atlikėją renka žiūrovai ir komisija. Jei keli atlikėjai surenka vienodą skaičių balsų – lemiamas balsas atitenka komisijai. 14. Konkurso rengėjas pasilieka sau teisę atmesti/išimti kūrinį (-ius) bei pašalinti atlikėją iš atrankinių turų koncertų, finalinio koncerto pasirodymų. Apie tokio savo sprendimo motyvus ir (ar) priežastis Konkurso rengėjas neturi pareigos informuoti atmestų/išimtų kūrinių autorių ir/ar atlikėjo(-ų). 15. Atlikėjai, neatvykę į finalinio koncerto repeticiją ar/ir jo transliaciją, praranda teisę būti išrinkti Konkurso nugalėtojais, nepriklausomai nuo to, dėl kokių priežasčių neatvyko. IV. BALSAVIMAS 16. Balsavimas vykdomas dvejomis linijomis – žiūrovų balsavimas ir komisijos balsavimas. 17. Žiūrovų balsavimas pradedamas nuo 2 etapo. Kiekvieno koncerto metu žiūrovai balsuoja už koncerte pasirodžiusius atlikėjus. Koncerto pabaigoje paskelbiami žiūrovų balsavimo rezultatai – daugiausiai balsų surinkęs atlikėjas gauna 10 balų, 2 vieta – 9 balų, 3 vieta – 8 balai, 4 vieta – 7 balai, 5 vieta – 6 balai, 6 vieta – 5 balai, 7 vieta – 4 balai, 8 vieta – 3 balai, 9 vieta – 2 balai, 10 vieta – 1 balas. 18. Komisijos balsavimas pradedamas nuo 2 etapo. Kiekvieno koncerto metu komisija balsuoja už koncerte pasirodžiusius atlikėjus. Koncerto pabaigoje paskelbiami komisijos balsavimo rezultatai, kurie yra vertinami taip pat, kaip nurodyta šių Taisyklių 17 p. 19. Sudėjus 17 p. ir 18 p. aprašytiems žiūrovų ir komisijos balsavimo rezultatams yra skelbiamas koncerto nugalėtojas, Konkursą palieka mažiausiai balų surinkęs atlikėjas. 20. Nuo 3 etapo pradžios Konkurso rengėjo internetinėje svetainėje visi norintys galės balsuoti už Konkurso kūrinį (autorių). Savo balsus už kūrinį atiduos ir Konkurso komisija. Prieš paskutinėje laidoje bus paskelbti balsavimo internetu bei komisijos balsavimo rezultatai. Sudėjus internetinio balsavimo ir komisijos balsavimo rezultatus – paskelbiama daina – nugalėtoja. V. ATSAKOMYBĖ 21. Joks informacijos apie dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją pateikė pats dalyvis ar jam įgaliotas atstovauti asmuo, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu. Dalyvio atvykimas į Konkurso įrašo darymą ar transliaciją yra pripažįstamas jo sutikimu, kad būtų skelbiama atitinkama informacija apie jo privatų gyvenimą, nebent dalyvis paraiškoje nurodo, kuri iš nurodytos informacijos apie jo privatų gyvenimą negali būti skelbiama viešai. 22. LRT neatsako už autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimus, padarytus dalyvių per 2014 m. tarptautinį „Eurovizijos“ dainų konkursą Kopenhagoje (Danija). 23. Jei Konkursą laimi užsienio autoriaus kūrinys (daina), LRT neatsako už kūrinio autoriaus nuvykimą/buvimą/grįžimą į/iš Tarptautinį(-io) „Eurovizijos dainų“ konkursą(-o). 24. LRT neatsako už tikrovės neatitinkančios ir žeminančios asmens garbę ir orumą ar juridinio asmens dalykinę reputaciją informacijos paskleidimą, jeigu tokią informaciją paskleidžia dalyviai. 25. Visus ginčus, reikalavimus ir (ar) ieškinius dėl šių Taisyklių pažeidimų, kuriuos padarė dalyviai, sprendžia patys dalyviai, neįtraukdami į tai LRT. Tuo atveju, jeigu teismas tinkamu atsakovu bylose dėl šių pažeidimų pripažįsta LRT, ir LRT teisme bylinėjasi taip, kaip bylinėtųsi dėl bet kurios kitos savo bylos, LRT turi teisę gauti visą nuostolių, patirtų dėl atitinkamo bylinėjimosi, atlyginimą (įskaitant advokato/advokatų paslaugas) iš dalyvio. 26. Dalyviai visiškai atsako už bet kokias kitas savo veikas, kuriomis pažeidė viešąją tvarką, nepilnamečių asmenų interesus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktais saugomus teisinius gėrius. 27. Dalyviai, padarę atitinkamą šių Taisyklių pažeidimą, įsipareigoja atlyginti dėl tokio savo padaryto pažeidimo LRT patirtus nuostolius bei, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, gali būti pašalinti iš Konkurso ir (arba) paskirta vienkartinė 5000 Lt bauda. 28. LRT ir Konkurso dalyviai atsako už šių Taisyklių tinkamą vykdymą. 29. LRT pasilieka teisę, esant reikalui, keisti šias Taisykles.
Sekite Euroviziją Instagrame https://www.instagram.com/eurovizijalt/

Komentarai (0)

Naujausios naujienos